Deelname in het Camping in de Bongerd-annuleringsfonds, EEN HELE ZORG MINDER!!!

Waarom een annuleringsmogelijkheid?

Voor uw vakantie kunnen zich altijd situaties voordoen, waardoor u uw vakantie moet afzeggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u of een van uw reisgenoten ziek wordt of zich er iets voordoet in de privésituatie. Om voor een financiële tegenvaller gespaard te blijven, bestaat de mogelijkheid uw vakantie te annuleren, waardoor de (vooruitbetaalde) huursom aan u wordt terugbetaald.

Waarom kiezen voor het Camping in de Bongerd-annuleringsfonds?

U kunt een annuleringsverzekering afsluiten, maar een andere mogelijkheid is om deel te nemen in ons eigen annuleringsfonds. De kosten hiervoor bedragen nagenoeg hetzelfde, maar met ons fonds kunt u zich, als er onverhoopt wat mocht gebeuren, een hele hoop tijd en een omvangrijke papierkraam besparen. Het blijft een zaak tussen u en ons, zonder tussenkomst van derden.

Wat zijn de dekkingsvoorwaarden?

Ons annuleringsfonds geldt onder andere voor een van de onderstaande gevallen:

 • ziekte of ongeval
 • complicaties bij zwangerschap
 • onvrijwillige werkeloosheid
 • schade aan uw eigendom of bedrijf

Alle dekkingsvoorwaarden van dit annuleringsfonds staan hieronder. Wij raden u aan deze goed door te lezen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van deelname in het annuleringsfonds zijn 4,5 % van de totale huursom.

Hoe moet u handelen in geval van annulering?

U moet dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is: (0118) 58 15 10, u geeft dan de annuleringsreden op en u stuurt ons een bewijs hiervan. Als u een geldige reden hebt en u heeft de premie op tijd betaald, dat krijgt u het aanbetaalde bedrag, zoals aangegeven in onze voorwaarden, minus € 20,- administratiekosten terug.

 

 

Algemene dekkingsvoorwaarden annuleringsfonds Camping in de Bongerd

lngangsdatum en geldigheidsduur van de dekking.

De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de begindatum van het arrangement, volgens de boekingsovereenkomst.

Voorwaarden voor de dekking

In geval van annulering vergoeden wij de aanbetaalde som minus € 20,- administratiekosten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van een van de volgende gebeurtenissen:

 • overlijden, ziekte of ongevalsletsel van de deelnemer welke van dien aard is, dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand van betrokkene op medische indicatie deze persoon niet aan de reis kan deelnemen.
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van niet meereizende familieleden in de 1 e of 2e graad huisgenoten van de deelnemer.
 • er doet zich een materiele schade voor aan woning en/of inboedel in eigendom van de deelnemer of aan het bedrijf waar deelnemer als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de deelnemer tijdens de reis/huurperiode dringend noodzakelijk is.
 • deelnemer raakt na een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkeloos, als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij/zij werkzaam was.echtscheiding van de deelnemer, onder voorwaarde dat de echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract wordt daarbij gelijk gesteld met echtscheiding.
 • het prive-vervoermiddel dat de deelnemer voor de reis moest gebruiken, valt uit door diefstal, brand, ontploffing of een ander van buiten komend onheil. Voorwaarden hierbij zijn: dat deze uitval plaatsvindt binnen dertig dagen voor de ingangsdatum van de reis/huurperiode. En het privé vervoermiddel niet voor het begin van de reis/huur kan worden gerepareerd of vervangen.
 • na afsluiting van het fonds geconstateerde zwangerschap, die door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of medische complicaties als gevolg van de zwangerschap van de deelnemer of de met hem samenwonende partner. Deze complicaties moeten dan wel zo ernstig zijn dat de betrokken persoon, vanwege haar lichamelijke en/of psychische toestand, op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen.
 • er moet een medisch noodzakelijke ingreep plaatsvinden bij de deelnemer of bij een huisgenoot van de deelnemer. Voorwaarde daarbij is dat deze ingreep uitsluitend tijdens de reis/huurperiode kan worden gedaan.


Wat is uitgesloten:

 • alle schade waarbij door de deelnemer of de bij de uitkering belanghebbende, omtrent het ontstaan, de aard of omvang van de schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan. Hierdoor kan de deelnemer geen enkel recht aan dit fonds worden ontleend.
 • alle schade als blijkt dat een deelnemer een verplichting uit dit fonds niet of niet tijdig is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad;
 • geen uitkering wordt verleend ten gevolge van een gebeurtenis: (in)direct verbandhoudende met een  (burger)oorlog, bezetting, inbeslagneming en verbeurdverklaring door autoriteiten, atoomreacties, het willens en wetens bijwonen van een kaping, hi-jacking, staking, oproer, opstand of terreurdaad, ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van de deelnemer of van een bij de uitkering belanghebbende;
 • bij of ten gevolge van het deelnemen aan een misdrijf.
 • de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met ziekte en/of afwijkingen die reeds door de deelname aan ons annuleringsfonds bestonden of klachten veroorzaken. Dit geldt voor zowel de deelnemer als voor familie in de 1e of 2e graad of van de huisgenoten van de deelnemer. Deze uitsluiting vervalt: als voor genoemde ziekte en/of afwijkingen de laatste drie maanden voor de ingangsdatum van deelname in ons annuleringsfonds geen (para)medische behandeling, onderzoek of gebruik van geneesmiddelen heeft plaatsgevonden.

 

Verplichting bij schade:

De deelnemer of belanghebbende is verplicht:

 • deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden. In elk geval kunnen geen rechten worden ontleend, indien de schademelding niet plaatsvindt binnen 3 maanden na de gebeurtenis of na aanvang arrangement.
 • de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van ons hiertoe op te volgen.
 • ons zijn volle medewerking te verlenen.
 • de schade aannemelijk te maken en als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende verklaring te overleggen over het ontstaan, de aard en de omvang van de schade.

 

Hoe wordt de vergoeding geregeld:

 • bij annulering tot 4 weken voor aanvang arrangement wordt het totale aanbetaalde bedrag minus € 20,- administratiekosten uitgekeerd.
 • bij annulering tot 3 weken voor aanvang arrangement wordt 80% van de (aan)betaalde som vergoed minus € 20,- administratiekosten.
 • bij annulering tot 2 weken voor aanvang arrangement wordt 60% van de (aan)betaalde som vergoed minus € 20,- administratiekosten.
 • bij annulering tot 1 week of minder voor aanvang van arrangement vindt geen uitkering van (aan)betaalde som plaats.

 

Wij wensen u een prettige vakantie en hopen voor u dat het niet nodig zal zijn om aanspraak te moeten maken op het annuleringsfonds. Mocht er toch iets gebeuren, of heeft u vragen over het Camping in de Bongerd-annuleringsfonds, dan kunt u ons bereiken op het onderstaande adres.

Hartelijke groeten,

Camping in de Bongerd
Brouwerijstraat 13
4356 AM Oostkapelle

tel. 0118- 581510